„Nedostatok finančných prostriedkov, vo fonde opráv domu, pre obnovu malého výťahu sa vyriešil ponukou firmy DOLINSKÝ výťahy využitím splátkového kalendára.   A tak sme v roku 2017 úspešne obnovili aj malý výťah. Spokojnosť pretrváva aj s pravidelným servisom výťahov a odstraňovaním porúch pri prevádzke.“

Július Gregorovič, zást.vl.bytov a nebyt.priestorov, Korytnická, BA